2022-03-11, პარასკები


კომპლექსური დავალება მეშვიდე კლასში ეხება ანალიზურ გეომეტრიას - სიმეტრია და პარალელური გადატანა. მოსწავლეები დაბალი კლასებიდან იცნობენ ცნება - სიმეტრიას, ახალი მასალაა - პარალელური გადატანა.

კომპლექსური დავალების პირობა:

შენი დავალებაა მოიძიო ინფორმაცია ნახატებზე, არქიტექტურული ძეგლებზე, ინტერიერის დიზაინზე, რომლის შექმნაზეც გამოყენებულია სიმეტრია და პარალელური გადატა, შემდეგ შექმენით მსგავსი ნაშრომი.

  თქვენ დაგეხმარებათ ქვემოთ მოცემული ნიმუშები და ინსტრუქციები:

 1. გაეცანით ნიმუშებს, როგორ გამოიყენებენ სიმეტრიას ხატვისა და სახლის დიზაინის შექმნის დროს:
 2. დავალების შესრულება შეგიძლია როგორც დიდი ფორმატის ფორმის ფურცელზე, ასევე პროგრამა Geogebra და Desmos-ის მეშვეობით, ქვემოთ მოცემულია ინსტრუქციები, თუ როგორ არის შესაძლებელი დავალებაზე მუშაობა:

  1. სახატავ ფურცელზე:

  2. პროგრამა DESMOS - გარდაქმნები ინსტრუქცია/სიმულაცია

  3. პროგრამა Geogebra.org -ის მეშვეობით - Geogebra

მოცემული სამი ნიმუშის მიხედვით, აირჩიეთ რა ფორმით გსურთ ნამუშევრის წარმოდგენა.

პრეზენტაცია წარმოადგინე შენთვის სასურველი ფორმით და წარდგენისას პასუხი გაეცი შემდეგ კითხვებს:

 1. როგორ გამოიყენე გეომეტრიული გარდაქმნები შენს მიერ შერჩეული ნახატის, ნახაზის ასაგებად?
 2. როგორ დაგეხმარა სიმეტრიის და გარდაქმნების ცოდნა შენს მიერ არჩეული ნახატის და დავალების შესრულებაში? აღწერე შენს მიერ შექმნილი ნამუშევარი.

ნაშრომი წარმოდგენე: Geogeba, DESMOS, Skretch, Power Point, პოსტერი.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

 1. სიბრტყეზე ორიენტირება და გეომეტრიული ობიექტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა;
 2. გეომეტრიული ობიექტების გარდაქმნებით მიღებული ფიზიკური ცვლილებების გააზრება და მსჯელობა.

რეკომენდაციები მოსწავლეს:

დავალების შესრულებაში დაგეხმარება შემდეგი ვიდეო გაკვეთილი:
საკოორდინატო სიბრტყე, კოორდინატები
ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 74

შემაჯ. - ამოცანა: 1686

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 5589

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 327

მომხმარებელი: 106

საიტზე იმყოფება: 2