მიმდინარეობს საიტზე მათემატიკური ცნებების დამატება, კერძოდ ახალი ცნებების დამატება და არსებულის განახლება - ინფორმაციის ჩამატება.

პროექტი დასრულებული არ არის, COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით პროექტის დასრულების ვადამ გადაიწია, დაანონსებული 15 ინვისის ნაცვლად, სავარაუდოდ ერთი თვე კიდევ დაგვჭირდება და 15 ოქტომბრისთვის დამთავრდება.


ნატურალური რიცხვები, შეკრებისა და გამრავლების თვისებები


გაყოფადობის ნიშნები


ცვლადიანი გამოსახულება, განტოლება


ნატურალური რიცხვის გამყოფები და ჯერადები


მარტივი და შედგენილი რიცხვები


ნებისმიერი რიცხვიდან ფესვის ამოღება


გამარტივებული ანგარიში


მოძრაობის განტოლებები


რომაული რიცხვები


ნატურალური რიცხვების დამრგვალება


ნატურალური რიცხვების გამრავლება და გაყოფა 0-ით დაბოლოებულ რიცხვებზე


ტოლმნიშვნელიანი წილადები


საზომი ერთეულები