მიმდინარეობს საიტზე მათემატიკური ცნებების დამატება, კერძოდ ახალი ცნებების დამატება და არსებულის განახლება - ინფორმაციის ჩამატება.

პროექტი დასრულებული არ არის, COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით პროექტის დასრულების ვადამ გადაიწია, დაანონსებული 15 ინვისის ნაცვლად, სავარაუდოდ ერთი თვე კიდევ დაგვჭირდება და 15 ოქტომბრისთვის დამთავრდება.


სამკუთხედი, სამკუთხედის ფართობი


სინუსების თეორემა, კოსინუსების თეორემა


მართკუთხა სამკუთხედი, წესიერი სამკუთხედი


ოთხკუთხედი, პარალელოგრამი, რომბი, კვადრატი, ტრაპეცია


წესიერი ექვსკუთხედი, წესიერი n-კუთხედი


წრეწირი, წრე, პროპორციული მონაკვეთები წრეში