მიმდინარეობს საიტზე მათემატიკური ცნებების დამატება, კერძოდ ახალი ცნებების დამატება და არსებულის განახლება - ინფორმაციის ჩამატება.

პროექტი დასრულებული არ არის, COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით პროექტის დასრულების ვადამ გადაიწია, დაანონსებული 15 ინვისის ნაცვლად, სავარაუდოდ ერთი თვე კიდევ დაგვჭირდება და 15 ოქტომბრისთვის დამთავრდება.


ნატურალური რიცხვები, შეკრებისა და გამრავლების თვისებები


გაყოფადობის ნიშნები


მთელი რიცხვები


ცვლადიანი გამოსახულება, განტოლება


ნატურალური რიცხვის გამყოფები და ჯერადები


მარტივი და შედგენილი რიცხვები


შემოკლებული გამრავლების ფორმულები


პროპორციები


პროცენტი


ხარისხი, მოქმედებები ხარისხებზე


დამოკიდებულება საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის


კვადრატული განტოლების ამონახსნთა ფორმულა, ვიეტას თეორემა


კვადრატული სამწევრის დაშლა მარტივ მამრავლებად


არითმეტიკული პროგრესია


გეომეტრიული პროგრესია


ლოგარითმები, ლოგარითმის თვისებები


კომბინატორიკა, ნიუტონის ბინომიალური ფორმულა


კუთხის გრადუსული ზომის გადაყვანა რადიანებში და პირიქით


ტრიგონომეტრიულ ფუნქციათა ნიშნები


ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მნიშვნელობათა ცხრილი