მიმდინარეობს საიტზე მათემატიკური ცნებების დამატება, კერძოდ ახალი ცნებების დამატება და არსებულის განახლება - ინფორმაციის ჩამატება.

პროექტი დასრულებული არ არის, COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებით პროექტის დასრულების ვადამ გადაიწია, დაანონსებული 15 ინვისის ნაცვლად, სავარაუდოდ ერთი თვე კიდევ დაგვჭირდება და 15 ოქტომბრისთვის დამთავრდება.


მთელი რიცხვები


შემოკლებული გამრავლების ფორმულები


პროპორციები


პროცენტი


ხარისხი, მოქმედებები ხარისხებზე


დამოკიდებულება საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის


კვადრატული განტოლების ამონახსნთა ფორმულა, ვიეტას თეორემა


კვადრატული სამწევრის დაშლა მარტივ მამრავლებად


არითმეტიკული პროგრესია


გეომეტრიული პროგრესია


ლოგარითმები, ლოგარითმის თვისებები


კომბინატორიკა, ნიუტონის ბინომიალური ფორმულა