კუთხის გრადუსული ზომის გადაყვანა რადიანებში და პირიქით


ტრიგონომეტრიულ ფუნქციათა ნიშნები


ტრიგონომეტრიული ფუნქციების მნიშვნელობათა ცხრილი


ტრიგონომეტრიული ფუნქციების დაყვანის ფორმულები


დამოკიდებულება ერთი და იგივე არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებს შორის


ორი არგუმენტის ჯამისა და სხვაობის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები


ორმაგი და სამმაგი არგუმენტის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები


ნახევარი არგუმენტის ტრიგონომეტრიული ფუნქციები


ტრიგონომეტრიულ ფუნქციათა გამოსახვა ნახევარი არგუმენტის ტანგესით


ტრიგონომეტრიულ ფუნქციათა ნამრავლის გარდაქმნა ჯამად


ტრიგონომეტრიულ ფუნქციათა ჯამის გარდაქმნა ნამრავლად


ტრიგონომეტრიულ ფუნქციათა ზოგიერთი ჯამის გარდაქმნა


შექცეული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები


უმარტივეს ტრიგონომეტრიულ განტოლებათა ამოხსნები