მთელი და რაციონალური რიცხვები


რიცხვის მოდული


შემოკლებული გამრავლების ფორმულები


დამოკიდებულება საშუალო არითმეტიკულსა და საშუალო გეომეტრიულს შორის


ხარისხი, მოქმედებები ხარისხებზე


n-ური ხარისხის ფესვი და მისი თვისებები


ნებისმიერი რიცხვიდან კვადრატული ფესვის ამოღება


რაციონალურ მაჩვენებლიანი ხარისხი


ირაციონალური და ნამდვილი რიცხვები


თვლის სისტემები


ფუნქცია. განსაზღვრის არე. მნიშვნეოლბათა სიმრავლე. შექცეული ფუნქცია


ფუნქციის მოცემის ხერხები


ზრდადი, კლებადი, შემოსაზღვრული და შემოუსაზღვრელი ფუნქციები


ლუწი, კენტი და პერიოდული ფუნქციები


წრფივი ფუნქცია


y=k/x ფუნქციის თვისებები და გრაფიკი


წილად-წრფივი ფუნქცია


კვადრატული ფუნქციის თვისებები და გრაფიკი


კვადრატული განტოლების ამონახსნთა ფორმულა, ვიეტას თეორემა


კვადრატული სამწევრის დაშლა მარტივ მამრავლებად


ბიკვადრატული განტოლება


ხარისხოვანი ფუნქცია ნატურალური მაჩვენებლით


ირაციონალური განტოლებები


განტოლებათა სისტემები


უტოლობები


წრფივი ერთუცნობიანი უტოლობა


კვადრატული უტოლობა


უტოლობების ამოხსნა ინტერვლთა მეთოდით


უტოლობათა სისტემები


მოდულის შემცველი უტოლობები


არითმეტიკული პროგრესია


გეომეტრიული პროგრესია


ბერნულის უტოლობა


მაჩვენებლიანი ფუნქცია


ლოგარითმის ცნება


ლოგარითმული ფუნქცია და გრაფიკი


ლოგარითმული ფუნქციის თვისებები


მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებები


მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული უტოლობები


კომბინატორიკა, ნიუტონის ბინომიალური ფორმულა


ალბათობის თეორია


გემომეტრიული ალბათობა


სტატისტიკა, მონაცემთა ანალიზი


ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 74

შემაჯ. - ამოცანა: 1686

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 5749

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 332

მომხმარებელი: 148

საიტზე იმყოფება: 5